ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

การจดทะเบียนมูลนิธิในประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเราได้รับทะเบียนเลขที่ กท 3385 พร้อมทั้งใบรับรองอย่างเป็นทางการ